Algemene voorwaarden

1. TOEPASSELIJKHEID

Deze Algemene voorwaarden zijn gesloten tussen:

Orogold Amsterdam BV, BTW nr: NL854288508B01, van welke het hoofdkantoor gelegen is te Hobbemastraat 4H Amsterdam Nederland,

e-mail: amsterdam@orogold.nl

optredend voor haar merk Orogold, hierna genoemd: “de Verkoper”

v  Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Orogold cosmetics in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. Voor elke natturlijk persoon die surfen op de internetsites www.orogoldcosmetics.nl, hierna genoemd “de Site”

en/of een aankoop wensen te doen via de Site en één of meerdere aankopen hebben bevestigd, hierna genoemd “de Koper” of “de Kopers”.

De Site stelt cosmetische producten te koop van het merk OROGOLD hierna genoemd “de Producten” aan de Kopers die surfen op de Site.

De Venootschaap Orogold gevestigd is te Amsterdam, Hobemmastratt 4H 1071ZA, ingeschreven in de KVK onder nummer 61296341, is belast met de online betalingen.

Voor de toepassing van deze Algemene voorwaarden, is er overeengekomen dat de Koper en de Verkoper gezamenlijk “de Partijen” zullen worden genoemd en individueel “de Partij”.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Orogold Amsterdam BV. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Orogold Chosmetics BV. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

De Verkoper kan op elk moment deze Algemene voorwaarden updaten.

1.3 De Koper heeft het recht om de Verkoper in te lichten dat hij afziet van de aankoop van een of meerdere Producten zonder geldboete en zonder enige vorm van motivatie gedurende veertien (14) kalenderdagen te rekenen vanaf de dag volgend op de dag van Amsterdam@orogold.com van de Verkoper

1.4 Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

2. Aankoopvoorwaarden

De Koper die op de Site wenst te kopen, verklaart aan de volgende voorwaarden te voldoen:

• Minimum 18 jaar oud zijn,

• Een fysieke persoon zijn

• Beschikken over de volledige handelingsbevoegdheid

2.1 Het wordt gesteld dat de Producten exclusief bestemd zijn voor het persoonlijk gebruik van de Koper, zonder enig rechtstreeks verband met de professionele activiteit van deze laatste.

3.Prijzen en Betaling

3.1 De Prijzen zijn opgemaakt in Euro’s, inclusief BTW, inclusief verzendkosten en eventuele andersoortige belastingen of heffingen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. De aan de Koper gefactureerde prijzen zijn de vermelde prijzen op de bevestiging van de bestelling die per e-mail verzonden is aan de Koper.

De prijzen zijn aan btw onderworpen en elke wijziging in de wettelijke tarieven van deze btw zal weerspiegeld worden in de prijzen van de Producten die aangeboden worden op de Site, op de datum vermeld op het toepassingsbesluit dat ernaar verwijst.

3.2 De Verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk ogenblik te wijzigen maar de Producten zullen gefactureerd worden op basis van de geldende prijzen op het ogenblik van de registratie van de bestelling, onder voorbehoud echter van de beschikbaarheid van de voormelde bestelde Producten.

3.3 Betaling: Betaling methodas: De betaling kunnen worden uitgevoerd via Internet op het ogenblik van de bestelling, in euro’s, met een Credietcard (Visa, Mastercard, Eurocard),Ideal,Paypal.(http://www.consumentenbond.nl/online-shoppen/extra-informatie/online-betalen) In het geval van het gebruik door de Koper van een Creditcard die verbonden is aan een bankrekening buiten de Eurozone, zal de Koper door zijn/haar bank wisselkosten en bankcommissies aangerekend worden die ten zijnen/ter hare lasten blijven.

3.4 De Consument garandeert de Verkoper dat hij/zij over de noodzakelijke toestemming beschikt om gebruik te maken van de gekozen betalingsmethode op het ogenblik van de bevestiging van de bestelling. In het geval van weigering door de bank, zal de bestelling automatisch worden geannuleerd.

4.4 De Verkoper behoudt zich het recht voor om elke bestelling of levering te weigeren ingeval van overschrijding van de grenswaarden een lopend geschil met de Koper inzake een volledige of gedeeltelijke niet-betaling van een vorige bestelling door de Koper, de weigering tot autorisatie van betaling per Creaditcard door bankorganisaties, de niet-betaling of de gedeeltelijke betaling.

4.5 Bewijs van bestelling- Op een algemene manier is het voorzien dat er een overeenkomst gemaakt is tussen de Verkoper en de Koper gezien de elektronische zendingen vertrouwen zullen realiseren tussen de Partijen net zoals de automatische registratiesystemen die gebruikt worden op de Site, en meer bepaald wat betreft de aard en de datum van de bestelling.

5.Levering

5.1 Orogold Cosmetics is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van overschrijding van levertijden.* Mits voorradig.

5.2 Orogold Cosmetics zal er naar streven de opgegeven levertijden zo nauwkeurig mogelijk aan te houden, waarbij als uitgangspunt geldt dat de bestelde goederen, mits voorradig, uiterlijk binnen 3 tot maximaal 5 werkdagen na betaaldatum geleverd worden.

5.3  Leveringsproblemen

In het geval van overschrijding van de maximale leveringstermijn van dertig (30) dagen en indien het (de) bestelde Product(en) nog niet is (zijn) verzonden, kan de Koper zijn/haar recht op opzegging op de bestelling uitoefenen via de Klantendienst door naar de Contactpagina te gaan.

Te rekenen vanaf de uitoefening van het recht van opzegging, voert de Verkoper zo snel mogelijk een terugbetaling uit op de bankrekening die gedebiteerd werd bij de bestelling, met uitsluiting van enig andere vergoeding.

In geval van gedeeltelijke leveringen, kan de levering worden uitgevoerd in verschillende keren, en betreft dit recht enkel het niet-geleverde gedeelte van de bestelling. Elke vertraging in de levering moet zo snel mogelijk gemeld worden door de Koper aan de Klantendienst van de Verkoper:

Amsterdam@orogold.com

5.4 Ontvangst

Elke levering wordt beschouwd als effectief uitgevoerd vanaf het moment dat het (de) Product(en) door de postdiensten werd(en) afgeleverd aan de koper.

Het is aan de Koper om bij ontvangst van het (de) Product(en) onmiddellijk de conformiteit en integriteit van het (de) verzonden Product(en) te controleren.

Elke afwijking betreffende de levering, moet door de Koper vermeld worden op het ontvangstbewijs dat de Post hem/haar bezorgt op het ogenblik van de teruggave van de zending en moet verplicht binnen de zeven (7) dagen na de ontvangst, worden overgemaakt aan de Klantendienst van de Verkoper op het bovenstaand adres, zoniet zal de klacht worden verworpen en is de Verkoper ontheven van alle aansprakelijkheid.

In elk geval kan de Koper enkel verhaal uitoefenen tegen de Post waartegen hij/zij zijn/haar voorbehoud moet formuleren. Elk voorbehoud moet bevestigd worden via aangetekend schrijven aan de Post binnen de drie (3) dagen die volgen op de ontvangst.

Elk voorbehoud van dit type moet eveneens ter kennis gebracht worden aan de Klantendienst van de Verkoper binnen dezelfde tijd en op dezelfde manier via Amsterdam@orogold.com 

Een kopie van de klacht gericht aan de Post moet toegevoegd zijn.

Elke klacht die geformuleerd wordt na deze tijdspanne of zonder de vereiste vorm te respecteren, zal verworpen worden en zal de Verkoper ontheffen van alle aansprakelijkheid.

In het geval dat een van de Producten defect is, dient de Koper zich te wenden tot de Klantendienst van de Verkoper volgens de hieronder beschreven voorwaarden. In voorkomend geval zullen de Producten teruggestuurd worden naar de Verkoper op kosten van de Koper. Bij de ontvangst van het (de) vermeend defect(e) Product(en), zal de Verkoper het (de) vermeend defect(e) Product(en) evalueren. Indien het defecte karakter van het (de) Product(en) wordt bevestigd, zal de Koper een terugbetaling krijgen van de prijs die overeenkomt met de prijs/prijzen van het (de) Product(en) en de kosten van de terugzending.

6. Ontbinding

6.1 Geplaatste en betaalde bestellingen kunnen niet worden ontbonden maar wel worden geretourneerd. De kosten hiervoor zijn voor rekening en het risico van de klant. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product ongebruikt en met de origineel verpakking is, de verpakking van het product onbeschadigd is en het (eventuele) cellofaan van de verpakking niet is verbroken.

6.2 In geval van ontbinding overeenkomstig artikel 7.1 zal de klant worden gecrediteerd voor de koopprijs verminderd met de (eventuele) verzendkosten. Reeds gedane betalingen zullen binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending door Orogold Cosmetics aan de klant worden gerestitueerd, echter zonder vergoeding van rente. som terug te betalen aan de Koper. De terugbetaling wordt uitgevoerd op de gedebiteerde bankrekening bij de bestelling, binnen een termijn van maximaal dertig (30) dagen na de uitoefening van het herroepingsrecht door de Koper, met inachtneming van de hiervoor beschreven voorwaarden. De kosten van de terugzending van het (de)Product(en) aan de Verkoper worden niet terugbetaald, in overeenstemming met wat hiervoor werd beschreven.

Anderzijds, voor elk Product dat niet conform is in de zin van het hiernavolgend artikel 8, moet voor de omwisseling of terugbetaling, de Koper contact opnemen met de Klantendienst van de Verkoper via de Contactpagina. De Klantendienst zal daarna de Koper meedelen welke stappen hij/zij moet ondernemen.

De Producten moeten teruggestuurd worden in hun oorspronkelijke toestand en verpakking met een kopie van de factuur en vergezeld zijn van een retourbon. De Verkoper accepteert geen zendingen met portkosten.

Alle risico’s die verbonden zijn aan de retourzending van het (de) Product(en) zijn ten laste van de Koper.

Bij de ontvangst van het (de) Product(en) die vermeend niet-conform zijn, zal de Verkoper zo snel mogelijk een controle uitvoeren van het (de) Product(en). Indien het niet-conform karakter van het (de) Product(en) wordt bevestigd, zal de Verkoper de terugbetaling doen van het (de) niet-conforme Product(en) op de bankrekening die gedebiteerd werd bij de bestelling van het (de) Product(en), alsook van de verzendingskosten, binnen een periode van dertig (30) dagen na de ontvangst van het (de) niet-conform(e) Product(en).

8. Reclames en garantie

8.1 De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Orogold Cosmetics daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 werkdagen na de aflevering, ter kennis gebracht worden.

8.2 Elke aanspraak van de klant ter zake van geleverde producten vervalt bovendien, indien: a. de producten niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van Orogold Cosmetics; b. de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de producten; c. Orogold Cosmetics niet terstond door de klant in de gelegenheid is gesteld de reclames te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen; d. de klant niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de nakoming van enige op hem rustende verplichting.

8.3 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Orogold Cosmetics de keuze hetzij de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te herstellen, hetzij te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Op herlevering zijn deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

9. Persoonsgegevens

9.1 Door de klant ingevoerde persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Orogold Cosmetics. De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant, tenzij de klant uitdrukkelijk toestemming heeft verleend de gegevens ook voor andere doeleinden te gebruiken alleen binnen het bedrijf Orogold Cosmetics.

Gegevens van de klant zullen nimmer aan derden worden verstrekt.

9.2 Creditcardgegevens van de klant, waaronder begrepen kaartnummer en vervaldatum, worden door Orogold Cosmetics in geen enkel bestand opgeslagen.

10.Gedeeltelijke ongeldigheid

Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden als ongeldig worden beschouwd of als dusdanig worden verklaard ingevolge een wetstoepassing, een reglement of een definitieve beslissing van een competente jurisdictie, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

11.Integriteit van het contract

Deze Algemene voorwaarden en de samenvatting van de bestelling die verzonden wordt aan de Koper vormen een contractueel geheel en zorgen voor de integriteit van de contractuele relaties tussen de Partijen.

12.Toepasselijke wetgeving

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Orogold Amsterdam BV

Hobbemastraat 4H

1071ZA Amsterdam